GDPR

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.
Správce osobních údajů :
Technické služby Hořice, spol. s r.o. se sídlem Čelakovskéh o 1457,508 01 Hořice,
Kontaktní údaje : lng. Jan Honegr – ředitel, lD datové schránky : xwd6i8b, tel:734 319 811, e-mail: tsh@tshorice.cz,

Osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu:
1) osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracavání mezd atp.
Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu společností, pomocíelektronických nástrojů (např. e-mail) a osobních vizitkách,
b) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předáványdojiných států
c) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

2| osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy, pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plněnítohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) zveřejňuje v Rejstříku smluv v souladu se zákonem o registru smluv
c) osobní údaje získává od subjektů údajů a z obchodního a živnostenského rejstříku,

3) osobní údaje občanů Hořic a občanů obcí, se ktenýmije uzavřena smlouva o uložení odpadu na SD, zpracovává
v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

4) osobní údaje občanů, ubytovaných na koupališti Dachova, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro
plnění tohoto účelu zpracování:
a) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

5) osobní údaje nájemců hrobových míst, se ktenými je uzavřena smlouva o nájmu, zpracovává v rozsahu
požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje jméno, příjmení a číslo hrobu v případě potřeby kontaktovat nájemce hrobu
b) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

6) Technické služby Hořice spol. s r.o. mají zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, ktený mj.
vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.
Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, ktený pro zpracování OÚ dal, kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.
Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
Technické služby Hořice spol. s r.o. jako správce osobních údajů nepředávají osobní údaje do třetích zemí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.