GDPR

Informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů.
Správce osobních údajů :
Technické služby Hořice, spol. s r.o. se sídlem Čelakovskéh o 1457,508 01 Hořice,
Kontaktní údaje : lng. Jan Honegr – ředitel, lD datové schránky : xwd6i8b, tel:734 319 811, e-mail: tsh@tshorice.cz,

Osobní údaje zpracovávány v tomto rozsahu:
1) Osobní údaje zaměstnanců zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby evidence zaměstnanců, jejich rozvoje a komunikace s obchodními partnery a jinými zainteresovanými stranami, zpracování mezd atp.
Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) zveřejňuje kontaktní údaje zaměstnanců na webu společnosti, pomocí elektronických nástrojů (např. e-mail) a osobních vizitkách,
b) osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států,
c) osobní údaje získává pouze od subjektů údajů,

2) Osobní údaje obchodních partnerů zpracovává v rozsahu požadavků legislativy pro potřeby přípravy a uzavírání smluvních vztahů a efektivní komunikaci atp. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.
b) Zveřejňuje v Rejstříku smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
c) Osobní údaje získává od subjektů údaje a z obchodního a živnostenského rejstříku,

3) Osobní údaje občanů Hořic a občanů obcí, se ktenými je uzavřena smlouva o uložení odpadu na SD, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.
b) Osobní údaje získává pouze od subjektů údajů.

4) Osobní údaje občanů, ubytovaných na koupališti Dachova, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Osobní údaje předává pouze zákonem stanoveným osobám a nejsou předávány do jiných států.
b) Osobní údaje získává pouze od subjektů údajů.

5) Osobní údaje nájemců hrobových míst, se ktenými je uzavřena smlouva o nájmu, zpracovává v rozsahu požadavků legislativy. Pro plnění tohoto účelu zpracování:
a) Zveřejňuje jméno, příjmení a číslo hrobu v případě potřeby kontaktovat nájemce hrobu
b) Osobní údaje získává pouze od subjektů údajů.

6) Technické služby Hořice spol. s r.o. mají zpracovaný vnitřní systém zabezpečení osobních údajů, který mj. vychází z principu minimalizace počtu oprávněných osob a rozsahu zpracování.
Subjekt OÚ má právo (pokud jsou zpracovávány osobní údaje na základě jeho souhlasu) souhlas, ktený pro zpracování OÚ dal, kdykoli odvolat, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a na přenositelnost údajů.
Doba zpracování osobních údajů je určena v minimálně možné míře obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
Technické služby Hořice spol. s r.o. jako správce osobních údajů nepředávají osobní údaje do třetích zemí.

Příspěvek byl publikován v rubrice Kompostárna. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.